Privacyverklaring
Privacyverklaring

Privacy Reglement Zwemschool Spetters BV

1. Inleiding

Voor u ligt het privacy reglement van Zwemschool Spetters B.V., hierna te noemen ‘Zwemschool Spetters’ of ‘het bedrijf’. Hier vindt u de belangrijkste informatie over het gebruik van de door Zwemschool Spetters verzamelde persoonsgegevens. U vindt informatie over met wie deze gegevens worden gedeeld en waarom, hoe lang deze gegevens bewaard worden, hoe deze beveiligd worden, het internet- en social media gebruik van het bedrijf, en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw gegevens.

Zwemschool Spetters gebruikt uw gegevens alleen om het proces rondom het zwemonderwijs vlekkeloos te laten verlopen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

2. Omschrijving bedrijf

Zwemschool Spetters B.V. is een particuliere zwemschool die zwemlessen aanbiedt op verschillende locaties in Nederland: Sittard, Susteren en Dordrecht. Het bedrijf is gevestigd op Venus 149 te Duiven. Zwemschool Spetters heeft kwaliteit en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel staan en biedt haar lessen aan in kleine groepjes.

Postadres: Zwemschool Spetters B.V. Venus 149 6922 LZ Duiven
Contactgegevens: info@zwemschoolspetters.com; privacy@zwemschoolspetters.com
KvK nummer: 68653085

3. Doel gegevens

Zwemschool Spetters legt privacygevoelige gegevens vast van klanten, leerlingen en medewerkers, en verwerkt deze. Gegevens van klanten worden verzameld via het inschrijfformulier op de website. De gegevens die verwerkt worden en het doel waarvoor ze verzameld en bewaard worden zijn te vinden in onderstaande tabel:

4. Ontvangers en gebruikers van gegevens

Gegevens van klanten of leerlingen worden in geen enkel geval verstrekt aan derden, tenzij hiertoe verzocht door de politie, belastingdienst, of andere overheidsinstelling met geldige reden.De gegevens van klanten worden opgeslagen in het administratiesysteem ZwemScore, onderdeel van PlanPlan Internet BV.
Met ZwemScore hebben wij een gebruikersovereenkomst gesloten, die u ook op de website kunt vinden.Binnen ZwemScore heeft SwimKids een eigen beveiligde omgeving, waartoe enkel medewerkers van het bedrijf toegang hebben. De zweminstructeurs kunnen alleen bij de locatie waar zij lesgeven de voortgang van leerlingen bijhouden. Zij kunnen geen gegevens aanpassen, toevoegen, of verwijderen, maar kunnen deze wel inzien. De hosts van de zwemlocaties hebben deze rechten wel, zij kunnen gegevens aanpassen, toevoegen, en verwijderen. Daarnaast kunnen zij via het systeem berichten sturen naar klanten.

5. Opslagperiode

De gegevens van klanten en leerlingen worden gebruikt tot de datum waarop de leerlingen de laatste zwemles volgen en de laatste betalingen hiervoor zijn gedaan, waarna u geen klant meer bij Zwemschool Spetters bent. De gegevens worden aan het eind van het laatste seizoen dat bij Zwemschool Spetters lessen gevolgd zijn, automatisch gearchiveerd. Een aantal gegevens wordt tot maximaal 7 jaar na beëindiging van het lidmaatschap bewaard voor inzage door de belastingdienst. Dit zijn het bankrekeningnummer, naam en achternaam, en de gegevens van transacties met Zwemschool Spetters, zoals de betalingen van les- en diplomagelden.

6. Rechten

Recht op inzage: Klanten van Zwemschool Spetters hebben te allen tijde recht op inzage van hun gegevens, en het verbeteren, aanvullen, of wijzigen van deze gegevens. De gegevens kunnen worden ingezien op de persoonlijke pagina van leerlingen, waar klanten een gebruikersnaam en wachtwoord voor hebben. Wijzigingen of aanvullingen kunnen worden doorgegeven via een mail aan de verantwoordelijke voor de betreffende locatie of via info@zwemschoolspetters.com. 

Recht op vergetelheid: Klanten van Zwemschool Spetters kunnen, als zij geen klant meer wensen te zijn, te allen tijden verzoeken dat hun gegevens worden verwijderd. Hieraan zal, waar de wet het toelaat, conform de AVG gehoor gegeven worden. Zoals hierboven vermeld wordt een aantal gegevens bewaard. Deze kunnen niet zomaar verwijderd worden binnen de termijn die gesteld is. Alle overige gegevens kunnen na afmelding op verzoek worden verwijderd.

Datalekken: Mocht er iets misgaan met de verwerking of beveiliging van persoonsgegevens, kan er sprake zijn van een datalek. Indien dit het geval is, dient dit door de vereniging of andere betrokken partijen te worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij diegenen van wie de gegevens niet goed verwerkt zijn. Zwemschool Spetters heeft een document opgesteld voor de procedure omtrent datalekken. Deze is te vinden op de website van Zwemschool Spetters. De communicatie over dit soort incidenten verloopt zo veel mogelijk via de directie van het bedrijf. Mocht het voorkomen dat een datalek zich voordoet, wordt u hierover geïnformeerd door het bestuur binnen redelijke termijn van het ontdekken van het datalek.U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, mocht u van mening zijn dat er onrechtmatig met uw gegevens is omgegaan. Dat kunt u doen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Beveiliging

Op onze website www.zwemschoolspetters.com worden alle gegevens via een beveiligde verbinding verzonden. U kunt dit zien doordat er voor ons webadres een groen slotje staat en 'https'. Bij inschrijving op de website komen de gegevens automatisch in het systeem van ZwemScore te staan en komt u op de wachtlijst terecht, waarna u een bericht krijgt wanneer er een plek vrijkomt in de zwemles van uw keuze. Zwemschool Spetters krijgt per email bericht van deze nieuwe inschrijving, waardoor de gegevens ook in de mailbox van medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van de inschrijvingen. Deze worden in geen geval gedeeld met derden. Daarnaast is het wachtwoordbeleid van de ZwemScore aangescherpt. Hierdoor is het voor gebruikers verplicht om een sterk wachtwoord in te stellen en dit elk jaar te wijzigen. Ook is het voor Zwemschool Spetters niet meer mogelijk om wachtwoorden voor klanten in te stellen. U kunt zelf een wachtwoord aanmaken nadat wij u een wachtwoordlink hebben toegestuurd. Dit betekent dat alleen u het wachtwoord voor de ZwemScore weet en er dus zelf verantwoordelijkheid voor draagt dat dit veilig is.

8. Website en social media

Cookies
Nagenoeg alle websites maken gebruik van cookies om de opbouw en presentatie van de site te ondersteunen. De website van Zwemschool Spetters is daarop geen uitzondering. De site maakt echter geen gebruik van zogenaamde tracking cookies die het gedrag van een bezoeker op de site vastleggen voor statische of andere doeleinden.
Facebook en andere sociale media
Zwemschool Spetters maakt af en toe gebruik van sociale media om de zwemlessen te promoten bij (potentiële) klanten en andere geïnteresseerden (dit zijn mensen die SwimKids op sociale media ‘volgen’ of ‘liken’). Dit gebeurt met tekst en foto. Hierbij worden in geen geval persoonsgegevens van klanten gebruikt en ook zullen er geen herkenbare foto’s worden geplaatst zonder uitdrukkelijke schriftelijke of mondelinge toestemming van ouders of verzorgers. Daarnaast heeft u te alle tijden het recht om beelden van u te laten verwijderen.
Email
Zwemschool Spetters gebruikt email om klanten te informeren over relevante zaken omtrent de zwemlessen op de locatie waar zij lessen volgen. Deze mails dienen te worden verzonden via de BCC methode of verzonden te worden vanuit het mailsysteem van ZwemScore, zodat er in geen geval andere geadresseerden zichtbaar zijn als dit niet de bedoeling is.

9. Slotbepalingen

Het fundament van (de communicatie over) het privacybeleid van Zwemschool spetters BV wordt door dit document gevormd. Dit beleid wordt uitgevoerd vanaf 25 mei 2018, de datum waarop de Algemene Verordening Persoonsgegevens ingaat. Wij behouden ons het recht voor om, echter conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, deze privacyverklaring zonder nadere aankondiging aan te passen.
Voor vragen of opmerking over het privacybeleid van Zwemschool Spetters kunt u per mail terecht bij privacy@zwemschoolspetters.com